Home

Cortus Energy
Isafjordsgatan 30C
164 40 Kista
Sweden
Office: +46 (0)8 588 866 30

 
 
 
 

 

6 MW WoodRoll i Höganäs – Projekt Probiostål

Grön energigas för att minimera utsläpp av koldioxid vid ståltillverkning

 

Invigning 19 juni 2018

 

Bakgrund

Projektet i Höganäs har sitt ursprung i projekt Probiostål vilket har bedrivits sedan 2013. Projekt Probiostål är ett samarbete inom stålbranschen vars mål är att identifiera och verifiera tekniska lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av framförallt koldioxid. Tester och prover med WoodRoll har utförts vid testanläggning i Köping med gott resultat. Sista steget i projekt Probiostål är att uppföra WoodRoll i industriell skala vid Höganäs AB där förnybar energigas och biokoks skall ersätta naturgas och metallurgiskt koks vid framställningen av järnpulver. Efter uppstart av den färdiga anläggningen kommer en rad tester att utföras inom ramen för projekt Probiostål. När tester är avslutade övergår anläggningen till kommersiell drift.

WoodRoll-anläggningen uppförs, drivs och ägs av Cortus Energy. De förnybara energiprodukter som framställs säljs till Höganäs AB för vilket ett 20-årigt leveransavtal har tecknats.

Projektets finansiering har säkerställts genom en kombination av bidrag, banklån och eget kapital. Bidrag i form av utvecklingsbidrag från Energimyndigheten till Projekt Probiostål samt ett investeringsbidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket). Industriella partners inom projekt Probiostål är: ABB, Calderys, Höganäs AB, Södra Skogsägarna, Sveaskog, SSAB och Outokumpu där de två sistnämnda bidrar med materialleveranser. Hos Swedbank och ALMI har långsiktiga lån säkrats. Eget kapital till projektet tillförs genom en företrädesemission.

Anläggningen kommer att ha en effekt (termisk gaseffekt) på 6 MW. Denna storlek på anläggning kommer att vara standard för Cortus Energys vidare expansion. Anläggningen baseras på ett modulkoncept. Den fysiska modulstorleken är baserad på maximal storlek för transporter på landsväg. Den färdiga WoodRoll-anläggningen bygger på en kombination av liggande moduler och fristående utrustning. Processutrustning köps in från leverantörer och monteras in i moduler hos en tredje part (Swedish Modules) vilken har lång erfarenhet av att bygga modulariserade anläggningslösningar. Modulerna funktionstestas innan de transporteras till Höganäs där moduler monteras samman med fristående utrustning till en komplett anläggning.

 

 

Uppdateringar

2020-03-23

Efter dryga 500 timmars utprovning av förgasare, gaskylare och närliggande system stoppade vi arbetet för att inspektera värmeutsatta delar vid månadsskiftet. Detta efter den första tidens provdrift där förgasaren, gaskylaren och kringsystem varit i arbetstemperatur men med luft, kväve och ånga. Förgasaren är nu åter i full drift för de första syngastesterna. Vi följer vår plan att detta ska ske under mars månad. Parallellt pågår torkning i anläggningen där intrimning av tork utförs och olika fraktioner av flis testas för kommande pyrolyskörningar. Resultatet av testerna är att vi lär känna processen i full skala samtidigt som vi utbildar våra nyanställda i styrsystemet och WoodRoll®-processen.

Vi har haft besök av vår kund Engie i början av mars. De sände en delegation på åtta personer bestående av både ingenjörer och affärsansvariga.  Detta för att driva projektet mot målet för Engie att bygga en anläggning i sydvästra Frankrike för att leverera vätgas baserat på WoodRoll®-processen.

Vi fortsätter arbetet i Höganäs men nu med besöksrestriktioner enligt myndigheternas riktlinjer. I allt övrigt vidtar vi försiktighetsåtgärder med anledning av Corona pandemin för att undvika stopp i fortsatt utprovning.

Besök av Engie i början av mars.

 

 

2020-02-14

Under januari har idrifttagningen fortsatt och vi har haft förgasaren i temperatur samt ångsystemet i drift sedan början av januari. Med körningar i december och januari har vi nu passerat 500 timmar med förgasaren vid drifttemperatur.

För att förbereda syngasledningen inför drift med syngas så har driftprover körts med luftblåsmaskin. Körningarna har fokuserats på intrimning mot fackla. På detta sätt har vi också kunnat testa överhettarna till ångsystemet. Parallellt pågår tester med simulerad pyrolysgas (kväve) där samtliga interna förbränningssystem (förgasare, tork, pyrolys och fackla) provas ut. Genom att göra dessa tester på pyrolys respektive syngaskretsen förbereds anläggningen för produktion av brännbara gaser i form av pyrolysgas och syngas. Vi fortsätter vårt intensiva arbete mot att verkställa milstolpe 3, vilket är 7 dagars kontinuerlig produktion av syngas.

Vi kommer under våren att stärka både vårt drift- och processorganisation med nya medarbetare. I början av februari började vår nya platschef Patrik Nordström som nu senast kommer från Nordkalk. Vi har även anställt sex nya processoperatörer som kommer stärka teamet i Höganäs ytterligare. Tre stycken redan startat – Markus Öijwall, Laszlo Szilasi och Andreas Mattsson. Till processteamet har vi under månaden välkomnat vår nya seniora automationsingenjör, Amin Karimi, som besitter en unik erfarenhet och kompetens som tidigare saknats i Cortus.

En bredare marknadsinformation kommer med kvartalsrapporten som publiceras den 20 februari.

Vi har under hösten rekryterat nya kandidater för att stärka Cortus-teamet.
I bild ses fyra av våra nyanställda. F.v Amin Karimi (senior automationsingenjör), Markus Öijwall (processoperatör), Laszlo Szilasi (processoperatör) och Andreas Mattsson (processoperatör).

 

 

 

2020-01-15

December var en produktiv månad där vi innan juluppehållet uppfyllde milstolpe 2 av 3 mot Höganäs. Det vill säga att vår första kommersiella WoodRoll® i Höganäs nu är tekniskt färdigställd. All komponentutcheckning är avslutad och styrsystemet är nu fullt implementerat och kvalitetssäkrat.  Skiftarbetet återstartade enligt plan 6/1-2020. Vi fortsätter nu arbetet mot att producera vår första syngas under februari. Därefter är fokus milstolpe 3 som innebär 7-dagars kontinuerlig produktion av syngas. Planen är att uppnå milstolpe 3 i slutet av mars enligt tidigare kommunicerad tidplan.

Bild på förgasaren i decemberskymning och firande av avklarad milstolpe 2 av 3.

 

 

 

2019-12-10

Under månaden har vi förberett start av skift och varma tester. Samtliga säkerhetsförreglingar är utprovade enligt standard och hela anläggningen är nu klar för idrifttagning. Skiftarbetet började enligt plan den 2 december och vi är nu bemannade dygnet runt 24/7. Första skiftveckan har följt planen för idrifttagning och i fredags genomfördes tester och urkokning av ångpannan (se film nedan). Under första skiftveckan har förgasaren börjat tas upp i temperatur och så även torken. Vi har fortfarande fullt fokus på att genomföra milstolpe 2 under december.

Ångsystemet i olika skepnader.

 

Under månaden har vi haft besök av vår japanska partner, Forest Energy, om ett vätgasprojekt. Vidare har vi haft besök från ett av Nordens största raffinaderier. Under Jernkontorets ”Ståldag” 3 december presenterade Cortus grundare Rolf Ljunggren Probiostålprojektet med fokus på vikten av samverkan inom industrin. Rolf presenterade även Cortus och projektet på ”Mangold Insights Investerardag” 15 november.

 

 

Rolf presenterar Probiostålprojektet och
samarbetet under Jernkontorets ”Ståldag” 3/12.
Länk Twitter

 

Rolf presenterar Probiostålprojektet
och Cortus på Mangolds investerardag 15/11.
Länk YouTube

 

 

 

2019-11-13

 

Vi har under månaden haft stort fokus på färdigställandet av automationsdelen samt förberedelser inför skiftarbete. Skiftarbetet planeras starta under första veckan av december med målsättningen att slutföra milstolpe 2 under december månad. För automationsdelen är all kod nu inlagd, testad och godkänd (FAT genomförd för hela systemet). I datorvärlden byggde man upp vår anläggning i Höganäs och har sedan fiktivt kommunicerat med alla våra system såsom vi vill att dessa skall kommunicera (ex. tork, pyrolys, förgasare men även vatten, tryckluft och annan hjälpmedia). Detta är hjärnan som nu är färdigbyggd men som skall integreras med kroppen, dvs den fysiska anläggningen.

Samtidigt har kommunikation med alla signaler etablerats på plats i Höganäs och vi vet därmed att alla signaler är redo att tas i drift när ”hjärnan” laddas ned till datorerna i kontrollrummet på site. Nedladdning av programmet i Höganäs är också klart och man kan nu börja integrera ”hjärnan” med den fysiska anläggningen. Hittills har bara delsystem av anläggningen testats individuellt. När nu nedladdningen av programmet är slutfört kommer man kunna testa systemet i sin helhet. För att vara väl förberedda på eventuella ”barnsjukdomar” kommer vi ha 1-2 programmerare på site under hela testperioden.

 

 

Arbete med FAT hos ABB i Malmö

 

Nicklas och Karl-Arne från Start-Up kalibrerar säkerhetsinstrument

 

Intensivt samarbete mellan Cortus och ABB har ligger bakom färdigställandet av automationen.
Någon längtar visst efter lite julledighet?

 

Om du är intresserad av att höra mer om projektet så kan du lyssna på Cortus grundare Rolf Ljunggren på Ståldagen den 3:e december. Han är en av 20 talare som kommer berätta om hur samarbeten bidrar till ökad hållbarhet och konkurrenskraft inom stålindustrin.

Läs mer och anmäl dig här: https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/staldagen/staldagen-2019/

 

 

2019-10-11

Arbetet med att färdigställa programmering av styrsystemet fortgår med hög intensitet och under september månad har ett flertal factory acceptance tests (FAT) utförts hos ABB i Malmö. I månadsuppdateringen som publicerades i juli har vi beskrivit hur både FAT och SAT tester går till och varför.

Anledningen till att programmeringen inte är färdig beror på att vi tvingats göra en komplett omprogrammering av styrsystemet på grund av större kvalitetsbrister än vad som först insågs. Omfattningen av ABB’s arbete innefattar därmed återigen komplett utcheckning av samtliga 2800 signaler, vilket är ett massivt arbete som vi nu är i slutfasen av.

I föregående månadsuppdatering informerade vi om att samtliga transportskruvar i anläggningen nu snurrar. Under september testade vi för första gången transportskruvar för char som tidigare pyrolyserats i testanläggningen i Köping. Kapacitetstester av kvarn- och siktsystem kunde därefter genomföras enligt plan.

Vi fokuserar på att med högsta fart färdigställa styrsystemet så uppstart av torkeldning och fortsatta varmtester kan skapa förutsättningar för att komma i mål med milstolpe 2 och 3.

 

 

Martina Montesino Malmberg fyller på med char för att bl.a. testa materialtransporten i anläggningen.

 

Tunnor med char som tidigare producerats i pyrolysreaktorn vid testanläggningen i Köping.

 

 

Signalutcheckning med hjälp av konsultföretaget Start-Up.

 

Difftryckmätare av rökgasrör.

 

Annat som har hänt vid anläggningen under månaden är att vi bl.a. har haft besök av ett stort svenskt skogsbolag. Cortus och Probiostål-projektet har dessutom omnämnts i Dagens Industri, Impact Summit, som ett exempel på FN’s klimatmål nummer 9, om hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Källa: https://dagens.di.se/#pages/246227/2/12

 

 

2019-09-05

Augusti har varit intensiv med framdrift inom flera delprocesser. Cortus driftpersonal har tillsammans med konsulter från ABB, Summ System, Start-Up, UTAB, GEP Group och Alsa driftsatt facklan samt hela brännarsystemet bestående av 14 brännare. Facklans alla säkerhetsfunktioner är nu utprovade och brännarna har med framgång driftsatts med naturgas.

För Cortus är både driftsättningen av facklan och brännarsystemet viktiga steg framåt. Att facklan är i drift är en förutsättning för vidare varmtester. Brännarna tillsammans med förgasarens design är nyutvecklad teknik i processen. Brännarna har Kanthal utvecklat för projektet, och de har modifierats för att kunna köras på både naturgas och pyrolysgas. Förgasaren, som utgör hjärtat i WoodRoll® processen, är Cortus egen design som bygger på omfattande modellering av geometri, värmning och värmeöverföring, flöden av partiklar och gas samt reaktioner i en s k CFD-modellering tillsammans med ÅF Process.

 

Urban Johansson från Summ System är vår mycket kompetenta automationsingenjör som bl.a. koordinerar arbetet rörande automation.

I bilden syns en av pilotlågorna i facklan. Pilotlågan är en säkerhetsfunktion som ser till att facklan är redo att ta emot brännbar gas vid driftstörningar.

Human-Machine Interface (HMI) bild över brännare.

 

Ett annat viktigt delsystem som driftsatts under perioden är kvarnsystemet. Systemet består av två stycken kvarnar som maler det pyrolyserade materialet (kol) och två stycken siktar som säkerställer att det malda kolpulvret är mindre än 100 mikrometer. Systemet innehåller även ett antal transportskruvar och silos som även de driftsatts under perioden. Kommande tester innefattar intrimning av kvarn och sikt med pyrolyserat material (kol) från Köping.

 

 

FILM: Transportskruvar och doserare testas här utan material

 

 

Skruv från kvarn till sikt samt returskruv från sikt till kvarn där material större än 100 mikrometer transporteras tillbaka till kvarnen för ytterligare malning.

 

En av våra två siktar ses i bilden. Det malda materialet toppmatas till sikten och material som inte uppnått önskad storlek transporteras tillbaka till kvarnen.

Human-Machine Interface (HMI) bild över kvarn- och siktsystemet.

Cortus Magnus Andersson och Martina Montesino Malmberg under driftsättningen av kvarnsystemet.

 

Under de senaste månaderna som gått kan vi konstatera att intresset för anläggningen är stor och att intresset ökar månad för månad. Vi har under senaste veckan haft ett besök från Norge av en intressent med stor tillgång på råmaterial – biomassa. Vi har även haft besök av styrelsen och ledningsgruppen för Höganäs Energi samt Jörgen Held från Renewtec.

 

 

Styrelsen och ledningsgruppen för Höganäs Energi tillsammans med Cortus CTO, Marko Amovic.

 

Cortus Martina Montesino Malmberg tillsammans med Jörgen Held från Renewtec uppe vid förgasartoppen.

 

Cortus, och delvis Probiostål-projektet, har uppmärksammats i Bioenergy International under månaden, se bilder och länk nedan.

 

 

Anläggningen i Höganäs i Q2 2018.
Läs mer om Cortus i Bioenergy International

 

Anläggningen i Höganäs, Q2 2019. Man kan konstatera från bilderna att mycket har hänt vid anläggningen på mindre än ett år.

 

 

2019-08-13

Arbetet vid anläggningen har fortsatt under juli månad, dock med en något lägre intensitet p g a semesterperiod. I denna uppdatering redogör vi för de milstolpar Cortus har mot Höganäs, milstolpe 1–3. En mer utförlig månadsuppdatering för både juli och augusti kommer att publiceras i början på september.

Milstolpe 1 (avklarad): Färdigställande av anläggning. All utrustning på plats, allt sitter ihop och rörledningar är täta.

Milstolpe 2 (pågår): Hela anläggningen färdigprogrammerad och redo för utprovning. Varmtester påbörjade och tillstånd har erhållits för de system som kräver tredjepartsintyg samt brandfarlig vara.

Status idag:  Varmtester pågår för tork och pyrolys. Initiala tester är påbörjade med brännarsystemet i förgasaren. Fackla är nästa system att påbörja. Byte av leverantör till ABB är genomförd där stora delar av tidigare programmering görs om vilket är tidskrävande.

Milstolpe 3 (planerad): Anläggningen levererar syntesgas med godkänd kvalitet till Höganäs med två bars tryck utan avbrott i 168 timmar (7 dagar).

 

I bild ses vattenkolumnen tillsammans med ett ombyggt överfyllningsskydd som båda har testats under månaden

Borzou Dargahi framför styrsystemet vid intrimning av brännarna

Cortus personal i full aktivitet med att trimma in brännarna

 

Probiostål-projektet uppmärksammades i Dagens Industri under månaden, se bilder och länk nedan.

 

Höganäs energisamordnare Magnus Pettersson visar runt på Cortus anläggning. Källa: https://www.di.se/nyheter/varlden-haller-ogonen-pa-hoganas-mangmiljonprojekt/ (extern länk)

 

Cortus Martina Montesino Malmberg och Höganäs Magnus Pettersson i bild. Källa: https://www.di.se/nyheter/varlden-haller-ogonen-pa-hoganas-mangmiljonprojekt/ (extern länk)

 

 

2019-07-12

En viktig händelse i juni är att vår driftpersonal tillsammans med ABB, Summsystem, samt vår brännarleverantör Kanthal framgångsrikt driftsatt två brännare på förgasaren. Brännare 1 döptes till Aurora och brännare 2 till Ulrika, traditionsenligt efter de kvinnliga namnen på dagens namnsdag då varje brännarna driftsattes.

Det har även varit stort fokus på Factory Acceptance Test (FAT) och Site Acceptance Test (SAT) av styrsystemets olika delar. Vid FAT så körs processen från en simulerad miljö hos vår partner ABB i Malmö. Testerna är helt virtuella (i en datorsimulerad process) men baseras på funktioner programmerade för processen. Vid SAT så testar man styrsystemets funktioner skarpt direkt i anläggningen och mot processen i realtid. Med detta test bekräftas att programmerade funktioner beter sig i verkligheten så som i den simulerade testmiljön (i Malmö). Testerna av styrprogrammet görs steg för steg i varje processblock.

ABBs arbete med att göra om och komplettera styrsystemet har visat sig var mer omfattande än vad som tidigare förutsågs. Arbetsmetodiken beskriven ovan ger oss inte längre möjlighet att jobba utifrån den uppstartsplan som funnits (se nedan). Innebörden av detta är att uppstarten av enskilda objekt kommer senare än i tidigare kommunicerad plan. Konsekvensen blir därmed ett intensivare program framåt när fler objekt startas under kortare tid. Strukturen och kvaliteten i styrsystemet kommer dock i slutänden att höjas avsevärt och leda till mindre felavhjälpning i uppstarten. Vi har framdrift på många fronter och arbetet rullar vidare under semesterperioden.

 

 

Sara Blomqvist, Marko Amovic och Sven-Ola Johansson under driftsättning av brännarna.

 

Äntligen finns anläggningen på Google Earth (dock med en något gammal bild då hela anläggningen inte finns med).

I mars i år presenterade vi utformningen av vårt testprogram för att ta anläggningen i Höganäs i drift. Tester som har utförts inom vårt testprogram är följande:

1. Kalltester

  a. Biomassasystemet – klar
  b. Tork – klar
  c. Vattenreningssystemet – klar
  d. Pyrolys – pågår
  e. Kompressorer – klar
  f. Kylsystemet - klar
  g. Kvarnsystemet – pågår
  h. Programmering brännare förgasare: Factory Acceptance Test (FAT) utförs hos ABB – klar

2. Varmtest:

  a. Brännarsystem förgasare: Site Acceptance Test (SAT) utförs tillsammans med brännarleverantör - klar

  b. Fackla: driftsättning planeras under juli

 

Utmatningsskruven från pyrolysen under pågående kalltester.

Expansionskärl efter syngaskompressorer.

Magnus Andersson och Matthias Scrive driftsätter en nivåvakt för att kontrollera asknivån i filtret.

 

Även juni har varit en besöksintensiv månad där bland annat vår japanska partner Forest Energy besökt oss i två omgångar med potentiella kunder från ett japanskt energibolag och ett japanskt kemibolag. Ett annat besök har varit från en potentiell skandinavisk partner kring katalytiska processer för att uppgradera gasen till diverse bränslen och kemikalier. Vi har även haft besök av en potentiell kund med långt gångna projekt kring vätgas och syntetisk naturgas (SNG) i två EU-länder.

 

Probiostål-projektet har uppmärksammats i Helsingborgs Dagblad och i Sveriges Radio under månaden, se bilder och länkar nedan.

 

 

Sara Blomqvist intervjuas av Helsingborgs Dagblad.
Källa: hd.se (extern länk)

 

Höganäs AB’s Energisamordnare intervjuas av P4 Malmöhus vilket även sändes nationellt i SR’s nyhetssändningar.
Källa: sverigesradio.se (extern länk)

 

 

2019-06-12

Maj har varit en besöksintensiv månad. Det största och viktigaste besöket för Cortus var när nästan 100 av våra aktieägare kom för att se anläggningen. Dagen inleddes med presentationer och följdes av guidade turer på site. Samtliga av Cortus medarbetare deltog och bidrog till en lyckad aktieägardag som vi hoppas kunna genomföra snart igen.

 

Petra Brodin presenterar projektutförandet och organisationen

 

Alessandro Pan & Jesper Paulsson beskriver ångsystemet

Vi har även haft besök från Jernkontoret, Företagarna, kommunstyrelsen i Höganäs och deltagare från Regatec-konferensen samt en del intressenter och potentiella kunder.

 

Besöksdagen med deltagare från Regatec inleds med fika

 

Jernkontorets (h)järnor inom teknikområdet energi och ugnsteknik på besök under maj

Probiostål-projektet har uppmärksammats i Höganäs AB:s nyhetsblad Insikt.
https://www.hoganas.com/sv/insikt/nyheter/2019/banbrytande-energi-for-stalproduktion/

Joakim Niklasson & Sven-Ola Johansson beskriver biomassasystemet under aktieägardagen

Anders B Svensson förklarar hur facklan fungerar för en grupp nyfikna aktieägare

Sara Blomqvist, Ebbe Linderoth-Olson & Maxime Scrive beskriver förgasaren

 

 

Aktieägare i väntan på att dagen ska starta vid
Tivolihuset i Höganäs

 

Martina Montesino Malmberg & Josefin van der Meer tar emot
och registrerar alla aktieägare.

 

Under maj månad har vi även intensifierat samarbetet med ABB. ABB är sedan tidigare leverantörer av vårt styrsystem samt partner i Probiostål-projektet. I ABB:s arbete ingår att utföra simuleringar av processen innan tester görs på site. Detta resulterar i en snabbare driftsättning då eventuella fel kommer att upptäckas vid simuleringstillfället. Parallellt med simuleringar och tester provas processen ut mekaniskt för att säkerställa att våra olika leverantörers system uppfyller våra krav. Arbetet med att driftsätta samtliga elektriska komponenter (ca. 1200st.) har fortsatt och nu återstår knappt 10% av det totala antalet.

 

 

Anläggningen i sommarskrud

 

I bakgrunden ses filter och ångsystemet

 

I mars i år presenterade vi utformningen av vårt testprogram för att ta anläggningen i Höganäs i drift. Tester som har utförts inom vårt testprogram är följande:

1. Kalltester

  a. Biomassasystemet – klar
  b. Tork – klar
  c. Vattenreningssystemet – klar
  d. Pyrolys – pågår
  e. Kompressorer – klar
  f. Kylsystemet - klar
  g. Kvarnsystemet – pågår
  h. Brännarsystem förgasare: factory acceptance test (FAT) utförs hos ABB – planeras att påbörjas v. 24

2. Varmtest:

  a. Brännarsystem förgasare: site acceptance test (SAT) utförs tillsammans med brännarleverantör – planeras att påbörjas v. 25

  b. Fackla: driftsättning planeras att påbörjas under juni månad

När facklan driftsatts är hela anläggningen godkänd för vidare varmtester.

 

2019-05-10

Under april har elinstallatören, Elsta, färdigställt sitt åtagande och avvecklat sin verksamhet vid anläggningen och endast små finjusteringar pågår i dagsläget av Cortus egen personal. Arbetet med att driftsätta samtliga elektriska komponenter (ca.1200 st) har fortsatt och nu återstår ca. 15% av det totala antalet.

Det centrala i att styra, kontrollera och följa upp samtliga delar i anläggningen görs genom det tekniskt avancerade styrsystemet ABB 800XA. För att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet gör vi nu en komplett kvalitetssäkring av utfört arbete tillsammans med vår samarbetspartner ABB och Summ Systems, vilket är nödvändigt för fortsatt framdrift av vårt testprogram.

 

Alessandro Pan & Joakim Niklasson en solig dag i april,
marken kring anläggningen har snyggats till.

 

Martina Montesino Malmberg med en av våra ugglor
som ska skrämma bort ovälkomna besökare.

 

Vi har under april haft process- och driftsutbildningar av följande delsystem:

 • Fackla

Deltagare har varit Cortus operativa personal och processingenjörer. Utbildare har varit en extern representant från leverantör.

Ebbe Linderoth-Olson framför ett av våra elskåp.

Ångsystemet som fram till början av april varit täckt av byggställningar.

Alessandro Pan & Joakim Niklasson uppe på taket av anläggningen.

 

En stor del av det utförda installationsarbetet har varit installation av värmekablar. Värmekablar används på flera ställen i processen, framförallt på pyrolysgas-ledningar. Värmekablarnas funktion är avgörande för att bibehålla kvaliteten på slutprodukten. Tester utfördes under april med goda resultat.  Kalltester av pyrolys återstartas igen under v.19 på grund av justeringar i styrsystemet.

 

Byggnad av staket påbörjades i april och avslutades nu i början på maj.

 

Nyfikna besökare tillsammans med Rolf Ljunggren framför förgasaren.

 

Ett reportage som gjordes tidigare i våras av vår leverantör av isoleringsmaterial har även publicerats https://www.paroc.se/losningar/referenser/biogasanlagging-cortus-hoganas.

Vi ser fram emot att välkomna kunder, nya intressenter, akademi samt 100 av våra aktieägare till vår anläggning under maj månad.

 

 

Märkning av rör är en viktig detalj i ”finputsarbetet”
nu när anläggningen är färdiginstallerad.

 

Alessandro och Joakim passar på att avnjuta utsikten
på väg upp till taket av anläggningen.

 

 

2019-04-03

Under mars har arbetet med att färdigställa och implementera styrsystemet fortsatt. Utförandet sker i nära samarbete med vår leverantör SN Elteknik och industripartner ABB.

 

Carl Ekberg & Richard Alim i kontrollrummet

 

Projektmöte med Ryo Nakakido, Lorenzo Biacchi, Borzou Dargahi & Maxime Scrive

 

Vi har under mars haft process- och driftsutbildningar av följande delsystem:

 • Biomassaficka
 • Tork
 • Pyrolys
 • Kvarn och sikt
 • Ånga
 • Vattenreningssystemet

Deltagare har varit Cortus operativa personal och processingenjörer. Utbildare har varit både intern personal och representanter från leverantörer.

Krister Håkansson håller utbildning av ångsystemet Magnus Andersson & Bosse Petersson Utbildning av vattenreningssystemet av vår leverantör, Pannpartner

 

I förra månadens uppdatering redogjorde vi för vårt testprogram som beskrivs i 6 huvuddelar, tester som utförts i programmet under månaden är följande:

 1. Kalltester av anläggningen

  a. Biomassasystemet - klar
  b. Tork - klar
  c. Vattenreningssystemet - klar
  d. Pyrolys - pågående
  e. Kompressorer - klar

 

 

Magnus Andersson håller i utbildningen av kvarn och sikt.

 

Testledare Ryo Nakakido och Lorenzo Biacchi i kontrollrummet

 

Under mars beslutades datum för genomförandet av Cortus aktieägardag till den 23/5 2019, https://bit.ly/2uFeScU. Vi kan konstatera att intresset för att besöka anläggningen ökar, där besök av deltagare från Regatec konferensen den 22/5 2019 är ett exempel. Rolf Ljunggren (grundare) kommer även att presentera Cortus och erfarenheter från vår första kommersiella anläggning på konferensen, https://regatec.org/programme/.

 

Arbete vid torken Utsikt en solig dag i mars Krister Håkansson förklarar funktioner av kondensat-tank

 

 

2019-03-08

Under februari har arbetet med att färdigställa Cortus anläggning slutförts. Slutbesiktning och godkännande av installationen av Höganäs AB blev klar i början av mars. Färdigställandet av montagearbetet är milstolpe 1 av 3 i avtalet med Höganäs. Cortus har även fått tillstånd från KIWA (tredjepartsgranskare) att påbörja tester med naturgas. Detta är en förutsättning för att komma vidare med varmtester.

Svetsarbete uppe vid förgasartoppen. Färdigisolerade rör Utcheckning från kontrollrummet, i bild ses Cortus Carl Ekberg & Magnus Andersson

 

Anläggningen är nu klar för driftsättning och kalltester är påbörjade. Anläggningen går nu in i en testfas där både anläggningens prestanda och olika bränslen ska utvärderas.

 

Testplanen är i sex delar och beräknas pågå under 2019:

1. Kalltester av anläggningen

2. Varmtester av anläggningen med naturgas

3. Varmtester av anläggningen med pyrolysgas

4. Test syngasproduktion

5. Test syngasleverans

6. Demonstration- och verifieringsfas av syngasleverans

 

 

Anläggningen från ovan

 

Anläggningen en tidig morgon i början av mars

 

En solig förmiddag i början av februari där filtersystemet ses i bakgrunden Dimman sveper in över anläggningen Svetsarbete upp vid förgasartoppen

 

 

Cortus publicerade ett pressmeddelande gällande framdriften i Höganäs den 4/3 - 2019 kl. 12.00 vilket går att läsa i sin helhet på länken nedan:
Cortus Energy startar idrifttagning av anläggningen i Höganäs och fakturerar 1,25 MSEK för godkänd installation

 

 

Solig förmiddag i mitten av februari

 

Utcheckningen av komponenter ute i anläggningen,
i bild ses Cortus Borzou Dargahi & Magnus Andersson

 

 

2019-02-08

I januari har färdigställandet av rör och mekanisk installation slutförts. En besiktning av elinstallationen har genomförts med resultatet att ett mindre kvarstående arbete återstår tillsammans med färdigställandet av isolering av rör.

 

I bilden ses Cortus personal Lorenzo Biacchi & Rolf Ljunggren I bilden ses Cortus personal Petra Brodin & Rolf Ljunggren I bakgrunden ses doseringssilo och förgasarhatt

 

Utcheckning av elektriska komponenter pågår. En lyckad utcheckning är en förutsättning för start av kall- och varmtester. Då vi valde att avbryta påbörjade kalltester i november, för att fokusera på att få klar installationen, beräknar vi nu att återuppta testerna under februari. Förberedelserna för detta pågår i detalj med planerad tillståndsprövning för användandet av brännbar gas.

Implementering av styrsystemet pågår parallellt med elinstallationen och går in i slutfasen av färdigställandet.

 

 

Anläggningen i vinterskrud

 

I bild ses Cortus Martina Montesino Malmberg

 

 

Pyrolysgasrör som förser brännarna med pyrolysgas

 

Syngasrör från filter till fackla

 

En del av Probiostål projektet har varit att producera biokol med Cortus WoodRoll® teknik. Biokolet har sedan testats och analyserats av Höganäs AB som eventuell ersättare till det fossila kolet som används vid produktionen idag. Nästa steg är att producera biokol i större mängd. Höganäs arbete med biokol uppmärksammades i DI (Dagens Industri), 28/1–2019, där även Cortus arbete nämndes. https://www.di.se/nyheter/biokol-nasta-for-hoganas/

 

 

2019-01-07

I december har det varit fullt fokus på att få klar rörinstallation och isolering, elinstallation, programmering samt automation för att kunna påbörja nya tester av anläggningen. Provtryckning av rör sker löpande och tredje part har även utfört röntgen på naturgasledningar och vissa syngasledningar under månaden med goda resultat. I januari planeras allt installationsarbete vara klart.

Påfyllning av kvävgastank

I bilden ses Cortus personal Sven-Ola Johansson, Magnus Andersson & Rolf Ljunggren Alessandro Pan framför ångsystemet

 

Kapacitetstester av rökgasfläktar kopplade till torken påbörjades under december och fortsättning av dessa tillsammans med varmtester av torksystemet är de första planerade testerna efter årsskiftet. Under v.1 sker arbetet av Cortus personal och entreprenörer väntas tillbaka till anläggningen under v.2 för att slutföra kvarvarande installationer. Inför kommande uppstart planeras också en operatörsutbildning av vår leverantör Omniprocess (leverantör av:  flödesindikatorer, flödesvakter, tryckvakter, temperaturindikatorer, flödestransmittrar) i v.2.

 

 

Kompressorrummet ses till höger i bilden

 

Isolering av rökgasrör

Innan julledigheterna tog fart i december så färdigställdes och monterades taket till förgasaren, se bilder nedan från innan/efter plåttaket monterats på samt upphängning och montering av det färdiga förgasartaket.

 

Cortus Energy AB uppmärksammades också tillsammans med Höganäs AB som en av 2018 års viktigaste händelser inom stålindustrin enligt Jernkontoret, https://www.jernkontoret.se/sv/publicerat/nytt-fran-jernkontoret/pressmeddelanden/2018/2018-ars-viktigaste-stalhandelser/

Fossilfritt Sverige har även uppmärksammat Höganäs AB för deras arbete för fossilfritt metallpulver genom förnybar energigas och kol från Cortus Energy’s WoodRoll® process. Och vid anläggningen i Höganäs kommer de första testerna i världen att utföras i industriell skala. 2019 blir ett minst sagt spännande år! https://www.youtube.com/watch?v=F0J5BCJM2K4&feature=youtu.be

 

 

2018-12-03

Under november har arbetet i Höganäs fortsatt i full fart framåt, kalltester av processens första delar, dvs biomassafickan och torken, har startat och installationsarbetet fortsätter följa den reviderade tidplanen med mindre justeringar. Rörarbetet pågår med hög fart och under månaden har även röntgen av rör påbörjats samt rörisolering fortsatt.

 

Rörsystem till torken för varma avgaser från pyrolysgasförbränningen

Rörsystem som förser processen med vatten

 

Rörsystem för ånga & ångkondensat

Avspärrningar vid anläggningen då rör röntgas

 

Signalkontroller för låg- och högspänningssystem har fortsatt under hela november och beräknas vara klart under december. Transportskruvar för biomassan mellan de olika processtegen har kalltestats både med och utan material, så också torken. Starten av varmtesterna blir nu i december efter att den skjutits fram två veckor p g a att programmeringen dragit ut på tiden. För att inte riskera ytterligare förseningar har vi utökat vår programmeringsstyrka. Under första veckan av december kommer även en expert på ABB Safety System från Danmark för att verifiera systemuppsättningen.

 

 

Under november gjordes kalltester av torken med material, i bilden ses Cortus personal: Ryo Nakakido, Tobias Boström & Ronny Zahn

 

Fortsatta kalltester av torken med en av Cortus testledare, Ryo Nakakido

 

 

Biomassafickan med dess matar- och transportskruvar testades även under november månad, tester gjordes både med och utan material

  Biomassafickan rymmer 80 m3 och är startsteget av WoodRoll® processen där våt biomassa mottages för att efter ett flertal steg konverteras till högvärdig syntesgas med högt vätgasinnehåll

 

Den 16:e november hade Cortus Energy och Höganäs AB besök av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, detta för att se världens första anläggning som i industriell skala ska demonstrera fossilfri ståltillverkning baserat på termisk förgasning. En unik anläggning som på sikt kan revolutionera hela stålindustrins arbete med att fasa ut fossil naturgas och koks.

Cortus Energys VD Rolf Ljunggren och Magnus Petterson, Energisamordnare Höganäs AB, gav en presentation av projektet och hur tillverkning av järnpulver kan bli mer klimatvänlig genom att ställa om från fossil till förnybar energi genom att förgasa biomassa med WoodRoll®. Efter presentation guidades Kronprinsessparet av Cortus Energy CTO, Marko Amovic, som förevisade WoodRoll®-anläggningen i Höganäs.

 


Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel vid Cortus anläggning
 

 

  Kronprinsessparet blir guidade av Cortus Energys CTO Marko Amovic

 

Under december månad kommer arbetet med att färdigställa anläggning att fortsätta och planen att producera gas under början av 2019 ligger kvar.

 


Transport av rökgasglorian

 

 
Rökgasglorian på plats ovanför förgasaren   Upphängning av rökgasglorian

 

 

2018-11-01

Arbetet med att färdigställa WoodRoll®-anläggningen i Höganäs har fortsatt med full fart i oktober. Arbetet följer i stort den nya reviderade tidsplanen.

Kontroll av signaler för låg- och högspänningssystem som påbörjades sent september har fortsatt under hela oktober och beräknas vara klara i slutet av november. Installationer av transportskruvar för biomassan mellan de olika processerna håller på att färdigställas. I oktober har en stor del av rör med stora dimensioner kommit på plats och även isolering av rörsystemen har påbörjats. Byggnadsställningarna mellan tork- och pyrolys-modulkropparna har ersatts av ett permanent trapphus som lyftes på plats och installerades. Även bodar för verkstad och bränsleprovtagning har kommit på plats under oktober.

 

Rörsystem till torken för varma avgaser från pyrolysgasförbränningen monteras.

Trapphus mellan tork och pyrolys lyfts på plats.

 

Anläggningen sedd från biomassfickan. Vertikal transportskruv vid trapphuset förser pyrolysreaktorn med torr biomassa från torken.
I bakgrunden syns förgasarreaktorn till vänster och rörbryggan till Höganäs AB till höger.

Biomassficka som rymmer 80 m3 bränsle med transportskruvar till torken. I bakgrunden syns byggnader för kontrollrum, personalutrymme, verkstad och bränsleprovtagning.

 

Kvarstående anläggningsarbeten är främst att slutföra rörinstallationer och isolering, speciellt för avgassystemet från förgasaren och ång- och syngaskylsystemet.

Den reviderade tidsplanen från augusti kvarstår vilket innebär att kallstart med material påbörjas inom två veckor. Varm uppstart i månadsskiftet november–december. Varm uppstart sker blockvis, fullt integrerad drift sker efter årsskiftet. På det följer en demonstrationsperiod inom projekt Probiostål innan anläggningen övergår till kommersiell drift.

 

 

2018-10-01

Under september har arbetet med att färdigställa WoodRoll®-anläggningen i Höganäs fortsatt med full fart. Detta trots de omfattande, men numera kända, utmaningarna till följd av den reviderade tidsplanen. Utmaningarna består nu i huvudsak av de sista rörinstallationerna samt slutförandet av montagearbeten för mek, el och isolering. Största komponenter som kommit på plats i september är syngaskylaren för ångproduktion samt rör och rörbryggan för att ansluta anläggningen till Höganäs verksamhet. 

Utcheckning av låg- och högspänningssystem har påbörjats. Det är cirka 2 500 signaler som skall kontrolleras och arbetet beräknas pågå till slutet av november. Utcheckningen pågår parallellt med att montaget slutförs. Montagearbetena beräknas vara slutförda vid månadsskiftet oktober/november. Kalltester startar i november i de processblock som först är färdiga. Under kalltester kommer t ex biomassa att användas i kapacitetsprover.

Parallellt pågår arbetet för fullt med tredjepartsbesiktning och tillstånd för brandfarlig vara där besiktningsmän varit på plats för att bilda sig en uppfattning av anläggningen samt påbörjat granskning av dokumentationen. Inspektionerna och granskningen visar hittills inte på några nämnvärda avvikelser mot standard för en modern europeisk industri och idag finns inga farhågor för att avsaknad av uppfyllt regelverket skall vara ett hinder för driftstart.

 

Montage av rörbryggan som ansluter WoodRoll® till Höganäs AB

Utcheckning av signalskåp,
anläggningen har totalt 14 stycken

 

Den reviderade tidsplanen från augusti kvarstår vilket innebär att varm uppstart sker innan årsskiftet men fullt integrerad drift sker först efter årsskiftet. På det följer en demonstrationsperiod inom projekt Probiostål innan anläggningen övergår till kommersiell drift.

 

 

2018-08-31

Vi på Cortus har fått mängder av frågor kring status för projektet i Höganäs. Med anledning av detta tidigarelägger vi vår uppdatering om Höganäsprojektet.

Vi är stolta över att bygga världens modernaste bioenergianläggning, men att vara först är en utmaning, oavsett projekt eller teknik. Projektet i Höganäs är försenat och har stora fördyrningar, se PM 2018-08-27. Detta är vi inte det minsta stolta över utan bedrövade. Men anläggningen är i huvudsak på plats med en generell färdigställandegrad på runt 90%. Självklart är det 100% som gäller för drift och leverans från anläggningen.

WoodRoll® är en avancerad process. Vi ska trots allt bryta ner den fasta biomassans komplexa struktur till rena gaser i sin enklaste form. Tiden det tagit att hantera ifrågasättande av utföranden och diskussioner med leverantörer kring konstruktioner har till del underskattats. Viktigt att konstatera i vår situation är att fördyringar och förseningar inte handlar om något fel med processen, utrustningen eller installationen i Höganäs. Tvärtom, WoodRoll®-anläggningen ger ett snyggt och professionellt intryck så här långt.

Vi kan tyvärr konstatera att vår uppföljning av projektet under sommaren har brustit. Sett i backspegeln skulle problemen med konstruktionsunderlagen åtgärdats mycket tidigare. Problemen har orsakat direkta kostnadsökningar men även stora indirekta kostnadsökningar och förseningar då installationsarbetet inte kunnat utföras i den ordning som varit avsedd. Det har även orsakat omfattande ställtider och t o m stillestånd i monteringsarbetet. Denna dyrköpta läxa tar vi med för framtida WoodRoll®-projekt. 

Varje steg i projektet följs nu mycket noggrant så att tiden, kostnaderna och funktionen säkerställs för framdrift och resultat. I den reviderade tidsplanen finns utmaningar i form av ledtider för att få de sista delarna på plats. Utmaningarna följs upp på daglig basis tillsammans med våra leverantörer.

 

 

Från vänster: fackla, förgasare, processmoduler

WoodRoll® från biomassficka. Lägre moduldelen innehåller biomassatorken

 

Interiör från torkmodulen, tork till höger

Primärluftsystem för 14 st pyrolysgasbrännare

 

Utcheckningsarbetet startas inom två veckor och är första steget för att kunna ta anläggningen i drift. Detta arbete utförs även om inte installationen är fullt klar. Utcheckning innebär att kontrollera att all inkoppling av låg- och högspänning är korrekt. Detta omfattar kontroller av signaler till och från komponenter och styrsystem. På samma sätt kontrolleras ventiler, motorer och fläktar. Utcheckning följs av kall- och varmtester under Q4. I kalltesterna kapacitetstestas utrustningar som transportskruvar, fläktar och kvarnar.

Genom att värma upp anläggningen kan sedan liknande tester utföras under varma förhållanden för att efterlikna kommande drift. Sedan följer start av process med varm körning och biobränsle. Detta görs i kombinationer av olika delar av processen innan allt körs fullt integrerat, från fuktig biomassa till ren syngas. Varm uppstart sker innan årsskiftet men fullt integrerad drift sker först efter årsskiftet.

Innan anläggningen övergår till kommersiell drift ska en demonstrationsperiod genomföras inom projekt Probiostål. Gentemot ursprunglig plan är projektet försenat i nuläget med cirka ett halvår.

Bolagets fulla fokus är nu att färdigställa och driftsätta WoodRoll® i Höganäs, våra resurser prioriteras till detta. Ytterligare kapital behöver säkras för att slutföra projektet i Höganäs och bolaget jobbar hårt och brett för att säkra en lösning. En fungerade WoodRoll®-referens i industriell skala och miljö är det verktyg vi behöver för att kunna realisera den projektpotential vi har arbetat upp i form av nya WoodRoll®-projekt.

 

2018-06-01

I början av maj avslutades montage av processutrustning i moduler på fabrik Karlstad. Förgasare och de åtta processmodulerna transporterades från Karlstad till den förberedda platsen i Höganäs. Modulerna med lastades på lastbil och förgasaren på båt. Utcheckning av fristående utrustning har utförts av Cortus hos respektive tillverkare runt om i Europa. Moduler och förgasare är nu uppställda på plats i Höganäs och ett intensivt monteringsarbete pågår för att koppla ihop alla flöden mellan moduler och mot fristående utrustning. Arbetet är utmanande för vårt team och våra samarbetspartners, vilket är förväntat när en anläggning med ny teknik byggs för första gången, överlag har dock arbetet i Höganäs flutit på bra så här långt.

 

Del av processutrustning i en modul (kvarn för träkolspulver) Del av förgasare lastas på båt i Karlstad Anläggningen börjar ta form i Höganäs

 

Projektet är på grund av tidigare förseningar fortsatt något sent mot ursprunglig plan. Invigning sker dock enligt plan den 19:e juni med Maria Wetterstrand och Peter Wallenberg som ett par av invigningstalarna. Första kompletta provdrift är planerad till efter semesterperioden.

Under april och maj har ett driftsteam om fem processoperatörer och en platschef rekryterats och utbildning av dessa sker så snart deras anställningar påbörjas. Under uppstart och provdrift kommer personal från Cortus processteam att vara närvarande.

 

2018-03-29

Tiden sedan senaste uppdateringen har präglats av intensivt arbete på alla fronter. I Höganäs är nu markarbetet inne på sista deletappen och arbetet har flutit på bra trots den kalla årstiden. I Karlstad är nu samtliga discipliner (mek, rör, isolering och el) fullt sysselsatta med montage i de åtta modulerna. Efter påskhelgen kommer utcheckningen av de först färdigställda modulerna att påbörjas. Arbetet med tillverkningen av förgasaren, hjärtat i WoodRoll-processen, är påbörjad i Karlstad sedan ett par veckor och den förväntas anlända till Höganäs, infodrad och klar i mitten av maj. Övrig externt tillverkad utrustning som står utanför modulerna kommer att börja anlända till Höganäs i mitten av april efter utförd FAT (Factory Acceptence Test) hos tillverkaren i närvaro av representant från Cortus Energy.

 

Montage av processutrustning i en av modulerna Svetsning av förgasarens bottendel VD Rolf Ljunggren och projektledare Petra Brodin inspekterar montagearbetet

 

Vy markarbete i Höganäs Gjutet fundament för förgasaren Gjutning förbereds för påkörningsskydd

 

På Cortus Energys kontor i Kista arbetar processteamet med dokumentation, detaljplanering av uppstarten av anläggningen samt framtagande av manualer och driftinstruktionen. Ett omfattande arbete med programmeringen av styrsystemet pågår också.

En rekryteringsprocess är igång för att hitta operatörer, driftschef och automationstekniker för Höganäsanläggningen.

Projektet är något försenat mot ursprunglig plan, idrifttagande påbörjas under senare delen av maj då processen tas i drift steg för steg. En officiell invigning är planerad till midsommarveckan (juni).

 

2018-01-12

Den 28:e november genomfördes som planerat en förstaspadtagsceremoni vid platsen för anläggningen hos Höganäs AB. Utöver personal från Höganäs, Cortus Energy och en del leverantörer så var även press på plats för att rapportera. All förprojektering är nu avslutad och belastningen från Höganäsprojektet på processteamet hos Cortus Energy är nu lägre i väntan på uppstart. Montering av processutrustning i modulerna har påbörjats. Företaget som utför detta montage skiftades i december till samma företag som även tillverkar förgasaren. Parallellt med montage av processutrustning i moduler har markarbeten i Höganäs påbörjats för att förbereda platsen för montage av moduler och fristående utrustning till en komplett anläggning.

 

Första spadtaget, Cortus Energy VD Rolf Ljunggren flankerad av Höganäs VD Fredrik Emilson (vänster) och Hållbarhetsdirektör Nicklas Lång Pyrolysreaktorn lyfts in i dess processmodul Påbörjade markarbeten i Höganäs. Fundament förbereds för gjutning

 

Produktion av biokoks med fyra olika biomassor vid testanläggning i Köping påbörjades i december och avslutas i januari. Biokoksen kommer användas av Höganäs för tester i deras produktionsprocess av järnpulver för att utvärdera möjligheten att ersätta metallurgisk (fossil) koks samt utröna vilken biomassa som lämpar sig bäst för denna typ av applikation.

Montage i Höganäs påbörjas i mars men kommer till största delen ske i april. Projektets tidsplan är snäv och utmanande men i stort ligger projektet i fas, dock är vissa aktiviteter något försenade och där diskuteras kontinuerligt åtgärder för att säkra tidsplanen. Målsättningen är intakt vilket innebär en första uppstart av anläggningen i april. Invigning av anläggningen är preliminärt planerad till juni.

 

2017-11-10

Processteamet är nu i avslutningsfasen av detaljprojekteringen. Inköp av processutrustning med lång leveranstid är slutfört. Upphandling av så kallade mängdkomponenter såsom ventiler och olika typer av givare pågår och beräknas vara klart under november. Hos Swedish Modules är samtliga åtta moduler tillverkade och står samlade i en och samma fabrikslokal. Modulernas bärande delarna (ramen) är målade i skyddande färg för det havsnära klimatet i Höganäs. Golv, väggar och tak har monterats. Processutrustning är under tillverkning hos de olika underleverantörerna och utrustning börjar anlända Swedish Modules kommande månadsskifte. Efter montage av processutrustning i modulerna och innan transport till Höganäs funktionstestas (”kalltest”) varje modul för sig. Detta för att minimera arbete på plats i Höganäs samt säkra leveranskvalitén. Fristående utrustning såsom förgasare och olika filter testas så långt möjligt hos respektive leverantör. Transport av moduler till Höganäs sker i februari. Fristående utrustning anländer till Höganäs mestadels i mars. Projektet framskrider men tidplanen är fortsatt utmanade, dock kvarstår målet att uppstart av anläggningen under andra kvartalet 2018.

 

Interiör Swedish Modules produktionshall: Målade moduler med golv, väggar och tak.

 

Testanläggningen i Köping förbereds nu för att producera biokoks i december som skall användas för tester i Höganäs (se föregående uppdatering).

En ”första spadtag” ceremoni kommer att ske 28:e november i Höganäs till vilken media och projektpartners är inbjudna.

 

 

2017-09-07

Inköp av processutrustning med lång leveranstid slutfördes till stor del innan semesterperioden och tillverkning av dessa har nu påbörjats hos underleverantörer. I samband med inköpsarbetet har nya leverantörer med ny teknik tillkommit. Detta har inneburit klara tekniska framsteg jämfört med testanläggningen i Köping men också en kostnadsökning. Tillverkning av modulerna har påbörjats av Swedish Modules (Emtunga, Västergötland). Processutrustning kommer att skickas till Swedish Modules där utrustningen monteras in i de olika modulerna tillsammans med rör, el och automation, detta kommer att ske under resterade del av 2017. Parallellt med detta jobbar vårt processteam med detaljprojektering vilket bland annat innebär framtagande av funktionsbeskrivningar för anläggningen. Utbildning av processoperatörer kommer att påbörjas tidigt 2018 i Köping.  Produktion av biokoks, baserat på ett antal olika biomassor, kommer att ske under senare delen av hösten vid testanläggningen i Köping. Den producerade biokoksen kommer sedan överlämnas till Höganäs AB för vidare undersökning om vilka typer av biobränslen som ger den biokoks som bäst passar för deras produktion.

Den satta tidplanen för projektet är utmanande men projektet är i stort sett i fas med tidsplanen vilket innebär att uppstart av anläggningen planeras ske under april 2018. Efterföljande tester inom projekt Probiostål utförs under resterande del av 2018 innan anläggningen 2019 övergår till kommersiell drift.

 

 

Interiör Swedish Modules produktionshall vid tillverkning av de första WoodRoll modulerna till Höganäsanläggningen.

 

 

2017-07-04

Processteamet vid Cortus Energy jobbar tillsammans med konsulter med Detailed Engineering. I huvudsak löper arbetet enligt plan. Detta steg i Detailed Engineering avser att specificera och fastställa konstruktion av anläggning. Resultatet blir ett tillverkningsunderlag för projektets leverantörer. Detailed Engineering baseras på den tidigare utförda Basic Engineering i vilken även aktuella biobränslen testades vid testanläggningen i Köping.

Vid testanläggningen i Köping har arbete påbörjats för att kunna framställa biokoks. Dessa produkter skall användas i tester hos Höganäs AB vid framställningen av järnpulver. Produktionen av biokoks planeras för Köping under hösten.

Beställningar av utrustning med lång leveranstid pågår. Inköpsarbetet för dessa delar är prioriterat och ska slutföras inom de kommande två veckorna.

Under juni genomfördes samordningsmöten med Höganäs AB på plats i Höganäs. Inledande markberedning (avverkning) och geologisk teknisk undersökning har utförts av projektplatsen hos Höganäs AB.

 

Platsen vid Höganäs AB där den modulära 6 MW WoodRoll skall byggas