Home

Cortus Energy
Isafjordsgatan 30C
164 40 Kista
Sweden
Office: +46 (0)8 588 866 30

 
 
 
 

 

6 MW WoodRoll i Höganäs – Projekt Probiostål

Grön energigas för att minimera utsläpp av koldioxid vid ståltillverkning

 

Invigning 19 juni 2018

 

Bakgrund

Projektet i Höganäs har sitt ursprung i projekt Probiostål vilket har bedrivits sedan 2013. Projekt Probiostål är ett samarbete inom stålbranschen vars mål är att identifiera och verifiera tekniska lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av framförallt koldioxid. Tester och prover med WoodRoll har utförts vid testanläggning i Köping med gott resultat. Sista steget i projekt Probiostål är att uppföra WoodRoll i industriell skala vid Höganäs AB där förnybar energigas och biokoks skall ersätta naturgas och metallurgiskt koks vid framställningen av järnpulver. Efter uppstart av den färdiga anläggningen kommer en rad tester att utföras inom ramen för projekt Probiostål. När tester är avslutade övergår anläggningen till kommersiell drift.

WoodRoll-anläggningen uppförs, drivs och ägs av Cortus Energy. De förnybara energiprodukter som framställs säljs till Höganäs AB för vilket ett 20-årigt leveransavtal har tecknats.

Projektets finansiering har säkerställts genom en kombination av bidrag, banklån och eget kapital. Bidrag i form av utvecklingsbidrag från Energimyndigheten till Projekt Probiostål samt ett investeringsbidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket). Industriella partners inom projekt Probiostål är: ABB, Calderys, Höganäs AB, Södra Skogsägarna, Sveaskog, SSAB och Outokumpu där de två sistnämnda bidrar med materialleveranser. Hos Swedbank och ALMI har långsiktiga lån säkrats. Eget kapital till projektet tillförs genom en företrädesemission.

Anläggningen kommer att ha en effekt (termisk gaseffekt) på 6 MW. Denna storlek på anläggning kommer att vara standard för Cortus Energys vidare expansion. Anläggningen baseras på ett modulkoncept. Den fysiska modulstorleken är baserad på maximal storlek för transporter på landsväg. Den färdiga WoodRoll-anläggningen bygger på en kombination av liggande moduler och fristående utrustning. Processutrustning köps in från leverantörer och monteras in i moduler hos en tredje part (Swedish Modules) vilken har lång erfarenhet av att bygga modulariserade anläggningslösningar. Modulerna funktionstestas innan de transporteras till Höganäs där moduler monteras samman med fristående utrustning till en komplett anläggning.

 

Milestones
2017

  • Januari – Start av Detailed Engineering
  • April – Avtal för 20 års energigaslevaranser, krediter och beslut om företrädesemission
  • Juni – Emission genomförd upphandling av maskiner och entreprenader
  • November – Utrustning påbörjas monteras in i moduler
  • December – Markarbeten i Höganäs startas

2018

  • Februari – Platsmontage i Höganäs
  • April – Tester inom projekt Probiostål påbörjas
  • December – Projekt Probiostål avslutas

2019

  • Anläggningen övergår till kommersiell drift

 

Uppdateringar

2018-12-03

Under november har arbetet i Höganäs fortsatt i full fart framåt, kalltester av processens första delar, dvs biomassafickan och torken, har startat och installationsarbetet fortsätter följa den reviderade tidplanen med mindre justeringar. Rörarbetet pågår med hög fart och under månaden har även röntgen av rör påbörjats samt rörisolering fortsatt.

 

Rörsystem till torken för varma avgaser från pyrolysgasförbränningen

Rörsystem som förser processen med vatten

 

Rörsystem för ånga & ångkondensat

Avspärrningar vid anläggningen då rör röntgas

 

Signalkontroller för låg- och högspänningssystem har fortsatt under hela november och beräknas vara klart under december. Transportskruvar för biomassan mellan de olika processtegen har kalltestats både med och utan material, så också torken. Starten av varmtesterna blir nu i december efter att den skjutits fram två veckor p g a att programmeringen dragit ut på tiden. För att inte riskera ytterligare förseningar har vi utökat vår programmeringsstyrka. Under första veckan av december kommer även en expert på ABB Safety System från Danmark för att verifiera systemuppsättningen.

 

 

Under november gjordes kalltester av torken med material, i bilden ses Cortus personal: Ryo Nakakido, Tobias Boström & Ronny Zahn

 

Fortsatta kalltester av torken med en av Cortus testledare, Ryo Nakakido

 

 

Biomassafickan med dess matar- och transportskruvar testades även under november månad, tester gjordes både med och utan material

  Biomassafickan rymmer 80 m3 och är startsteget av WoodRoll® processen där våt biomassa mottages för att efter ett flertal steg konverteras till högvärdig syntesgas med högt vätgasinnehåll

 

Den 16:e november hade Cortus Energy och Höganäs AB besök av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, detta för att se världens första anläggning som i industriell skala ska demonstrera fossilfri ståltillverkning baserat på termisk förgasning. En unik anläggning som på sikt kan revolutionera hela stålindustrins arbete med att fasa ut fossil naturgas och koks.

Cortus Energys VD Rolf Ljunggren och Magnus Petterson, Energisamordnare Höganäs AB, gav en presentation av projektet och hur tillverkning av järnpulver kan bli mer klimatvänlig genom att ställa om från fossil till förnybar energi genom att förgasa biomassa med WoodRoll®. Efter presentation guidades Kronprinsessparet av Cortus Energy CTO, Marko Amovic, som förevisade WoodRoll®-anläggningen i Höganäs.

 


Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel vid Cortus anläggning
 

 

  Kronprinsessparet blir guidade av Cortus Energys CTO Marko Amovic

 

Under december månad kommer arbetet med att färdigställa anläggning att fortsätta och planen att producera gas under början av 2019 ligger kvar.

 


Transport av rökgasglorian

 

 
Rökgasglorian på plats ovanför förgasaren   Upphängning av rökgasglorian

 

Nästa uppdatering är planerad till början av januari.

 

 

2018-11-01

Arbetet med att färdigställa WoodRoll®-anläggningen i Höganäs har fortsatt med full fart i oktober. Arbetet följer i stort den nya reviderade tidsplanen.

Kontroll av signaler för låg- och högspänningssystem som påbörjades sent september har fortsatt under hela oktober och beräknas vara klara i slutet av november. Installationer av transportskruvar för biomassan mellan de olika processerna håller på att färdigställas. I oktober har en stor del av rör med stora dimensioner kommit på plats och även isolering av rörsystemen har påbörjats. Byggnadsställningarna mellan tork- och pyrolys-modulkropparna har ersatts av ett permanent trapphus som lyftes på plats och installerades. Även bodar för verkstad och bränsleprovtagning har kommit på plats under oktober.

 

Rörsystem till torken för varma avgaser från pyrolysgasförbränningen monteras.

Trapphus mellan tork och pyrolys lyfts på plats.

 

Anläggningen sedd från biomassfickan. Vertikal transportskruv vid trapphuset förser pyrolysreaktorn med torr biomassa från torken. I bakgrunden syns förgasarreaktorn till vänster och rörbryggan till Höganäs AB till höger.

Biomassficka som rymmer 80 m3 bränsle med transportskruvar till torken. I bakgrunden syns byggnader för kontrollrum, personalutrymme, verkstad och bränsleprovtagning.

 

Kvarstående anläggningsarbeten är främst att slutföra rörinstallationer och isolering, speciellt för avgassystemet från förgasaren och ång- och syngaskylsystemet.

Den reviderade tidsplanen från augusti kvarstår vilket innebär att kallstart med material påbörjas inom två veckor. Varm uppstart i månadsskiftet november–december. Varm uppstart sker blockvis, fullt integrerad drift sker efter årsskiftet. På det följer en demonstrationsperiod inom projekt Probiostål innan anläggningen övergår till kommersiell drift.

 

Nästa uppdatering är planerad till månadsskiftet november/december

 

 

2018-10-01

Under september har arbetet med att färdigställa WoodRoll®-anläggningen i Höganäs fortsatt med full fart. Detta trots de omfattande, men numera kända, utmaningarna till följd av den reviderade tidsplanen. Utmaningarna består nu i huvudsak av de sista rörinstallationerna samt slutförandet av montagearbeten för mek, el och isolering. Största komponenter som kommit på plats i september är syngaskylaren för ångproduktion samt rör och rörbryggan för att ansluta anläggningen till Höganäs verksamhet. 

Utcheckning av låg- och högspänningssystem har påbörjats. Det är cirka 2 500 signaler som skall kontrolleras och arbetet beräknas pågå till slutet av november. Utcheckningen pågår parallellt med att montaget slutförs. Montagearbetena beräknas vara slutförda vid månadsskiftet oktober/november. Kalltester startar i november i de processblock som först är färdiga. Under kalltester kommer t ex biomassa att användas i kapacitetsprover.

Parallellt pågår arbetet för fullt med tredjepartsbesiktning och tillstånd för brandfarlig vara där besiktningsmän varit på plats för att bilda sig en uppfattning av anläggningen samt påbörjat granskning av dokumentationen. Inspektionerna och granskningen visar hittills inte på några nämnvärda avvikelser mot standard för en modern europeisk industri och idag finns inga farhågor för att avsaknad av uppfyllt regelverket skall vara ett hinder för driftstart.

 

Montage av rörbryggan som ansluter WoodRoll® till Höganäs AB

Utcheckning av signalskåp,
anläggningen har totalt 14 stycken

 

Den reviderade tidsplanen från augusti kvarstår vilket innebär att varm uppstart sker innan årsskiftet men fullt integrerad drift sker först efter årsskiftet. På det följer en demonstrationsperiod inom projekt Probiostål innan anläggningen övergår till kommersiell drift.

 

 

2018-08-31

Vi på Cortus har fått mängder av frågor kring status för projektet i Höganäs. Med anledning av detta tidigarelägger vi vår uppdatering om Höganäsprojektet.

Vi är stolta över att bygga världens modernaste bioenergianläggning, men att vara först är en utmaning, oavsett projekt eller teknik. Projektet i Höganäs är försenat och har stora fördyrningar, se PM 2018-08-27. Detta är vi inte det minsta stolta över utan bedrövade. Men anläggningen är i huvudsak på plats med en generell färdigställandegrad på runt 90%. Självklart är det 100% som gäller för drift och leverans från anläggningen.

WoodRoll® är en avancerad process. Vi ska trots allt bryta ner den fasta biomassans komplexa struktur till rena gaser i sin enklaste form. Tiden det tagit att hantera ifrågasättande av utföranden och diskussioner med leverantörer kring konstruktioner har till del underskattats. Viktigt att konstatera i vår situation är att fördyringar och förseningar inte handlar om något fel med processen, utrustningen eller installationen i Höganäs. Tvärtom, WoodRoll®-anläggningen ger ett snyggt och professionellt intryck så här långt.

Vi kan tyvärr konstatera att vår uppföljning av projektet under sommaren har brustit. Sett i backspegeln skulle problemen med konstruktionsunderlagen åtgärdats mycket tidigare. Problemen har orsakat direkta kostnadsökningar men även stora indirekta kostnadsökningar och förseningar då installationsarbetet inte kunnat utföras i den ordning som varit avsedd. Det har även orsakat omfattande ställtider och t o m stillestånd i monteringsarbetet. Denna dyrköpta läxa tar vi med för framtida WoodRoll®-projekt. 

Varje steg i projektet följs nu mycket noggrant så att tiden, kostnaderna och funktionen säkerställs för framdrift och resultat. I den reviderade tidsplanen finns utmaningar i form av ledtider för att få de sista delarna på plats. Utmaningarna följs upp på daglig basis tillsammans med våra leverantörer.

 

 

Från vänster: fackla, förgasare, processmoduler

WoodRoll® från biomassficka. Lägre moduldelen innehåller biomassatorken

 

Interiör från torkmodulen, tork till höger

Primärluftsystem för 14 st pyrolysgasbrännare

 

Utcheckningsarbetet startas inom två veckor och är första steget för att kunna ta anläggningen i drift. Detta arbete utförs även om inte installationen är fullt klar. Utcheckning innebär att kontrollera att all inkoppling av låg- och högspänning är korrekt. Detta omfattar kontroller av signaler till och från komponenter och styrsystem. På samma sätt kontrolleras ventiler, motorer och fläktar. Utcheckning följs av kall- och varmtester under Q4. I kalltesterna kapacitetstestas utrustningar som transportskruvar, fläktar och kvarnar.

Genom att värma upp anläggningen kan sedan liknande tester utföras under varma förhållanden för att efterlikna kommande drift. Sedan följer start av process med varm körning och biobränsle. Detta görs i kombinationer av olika delar av processen innan allt körs fullt integrerat, från fuktig biomassa till ren syngas. Varm uppstart sker innan årsskiftet men fullt integrerad drift sker först efter årsskiftet.

Innan anläggningen övergår till kommersiell drift ska en demonstrationsperiod genomföras inom projekt Probiostål. Gentemot ursprunglig plan är projektet försenat i nuläget med cirka ett halvår.

Bolagets fulla fokus är nu att färdigställa och driftsätta WoodRoll® i Höganäs, våra resurser prioriteras till detta. Ytterligare kapital behöver säkras för att slutföra projektet i Höganäs och bolaget jobbar hårt och brett för att säkra en lösning. En fungerade WoodRoll®-referens i industriell skala och miljö är det verktyg vi behöver för att kunna realisera den projektpotential vi har arbetat upp i form av nya WoodRoll®-projekt.

 

2018-06-01

I början av maj avslutades montage av processutrustning i moduler på fabrik Karlstad. Förgasare och de åtta processmodulerna transporterades från Karlstad till den förberedda platsen i Höganäs. Modulerna med lastades på lastbil och förgasaren på båt. Utcheckning av fristående utrustning har utförts av Cortus hos respektive tillverkare runt om i Europa. Moduler och förgasare är nu uppställda på plats i Höganäs och ett intensivt monteringsarbete pågår för att koppla ihop alla flöden mellan moduler och mot fristående utrustning. Arbetet är utmanande för vårt team och våra samarbetspartners, vilket är förväntat när en anläggning med ny teknik byggs för första gången, överlag har dock arbetet i Höganäs flutit på bra så här långt.

 

Del av processutrustning i en modul (kvarn för träkolspulver) Del av förgasare lastas på båt i Karlstad Anläggningen börjar ta form i Höganäs

 

Projektet är på grund av tidigare förseningar fortsatt något sent mot ursprunglig plan. Invigning sker dock enligt plan den 19:e juni med Maria Wetterstrand och Peter Wallenberg som ett par av invigningstalarna. Första kompletta provdrift är planerad till efter semesterperioden.

Under april och maj har ett driftsteam om fem processoperatörer och en platschef rekryterats och utbildning av dessa sker så snart deras anställningar påbörjas. Under uppstart och provdrift kommer personal från Cortus processteam att vara närvarande.

 

2018-03-29

Tiden sedan senaste uppdateringen har präglats av intensivt arbete på alla fronter. I Höganäs är nu markarbetet inne på sista deletappen och arbetet har flutit på bra trots den kalla årstiden. I Karlstad är nu samtliga discipliner (mek, rör, isolering och el) fullt sysselsatta med montage i de åtta modulerna. Efter påskhelgen kommer utcheckningen av de först färdigställda modulerna att påbörjas. Arbetet med tillverkningen av förgasaren, hjärtat i WoodRoll-processen, är påbörjad i Karlstad sedan ett par veckor och den förväntas anlända till Höganäs, infodrad och klar i mitten av maj. Övrig externt tillverkad utrustning som står utanför modulerna kommer att börja anlända till Höganäs i mitten av april efter utförd FAT (Factory Acceptence Test) hos tillverkaren i närvaro av representant från Cortus Energy.

 

Montage av processutrustning i en av modulerna Svetsning av förgasarens bottendel VD Rolf Ljunggren och projektledare Petra Brodin inspekterar montagearbetet

 

Vy markarbete i Höganäs Gjutet fundament för förgasaren Gjutning förbereds för påkörningsskydd

 

På Cortus Energys kontor i Kista arbetar processteamet med dokumentation, detaljplanering av uppstarten av anläggningen samt framtagande av manualer och driftinstruktionen. Ett omfattande arbete med programmeringen av styrsystemet pågår också.

En rekryteringsprocess är igång för att hitta operatörer, driftschef och automationstekniker för Höganäsanläggningen.

Projektet är något försenat mot ursprunglig plan, idrifttagande påbörjas under senare delen av maj då processen tas i drift steg för steg. En officiell invigning är planerad till midsommarveckan (juni).

 

2018-01-12

Den 28:e november genomfördes som planerat en förstaspadtagsceremoni vid platsen för anläggningen hos Höganäs AB. Utöver personal från Höganäs, Cortus Energy och en del leverantörer så var även press på plats för att rapportera. All förprojektering är nu avslutad och belastningen från Höganäsprojektet på processteamet hos Cortus Energy är nu lägre i väntan på uppstart. Montering av processutrustning i modulerna har påbörjats. Företaget som utför detta montage skiftades i december till samma företag som även tillverkar förgasaren. Parallellt med montage av processutrustning i moduler har markarbeten i Höganäs påbörjats för att förbereda platsen för montage av moduler och fristående utrustning till en komplett anläggning.

 

Första spadtaget, Cortus Energy VD Rolf Ljunggren flankerad av Höganäs VD Fredrik Emilson (vänster) och Hållbarhetsdirektör Nicklas Lång Pyrolysreaktorn lyfts in i dess processmodul Påbörjade markarbeten i Höganäs. Fundament förbereds för gjutning

 

Produktion av biokoks med fyra olika biomassor vid testanläggning i Köping påbörjades i december och avslutas i januari. Biokoksen kommer användas av Höganäs för tester i deras produktionsprocess av järnpulver för att utvärdera möjligheten att ersätta metallurgisk (fossil) koks samt utröna vilken biomassa som lämpar sig bäst för denna typ av applikation.

Montage i Höganäs påbörjas i mars men kommer till största delen ske i april. Projektets tidsplan är snäv och utmanande men i stort ligger projektet i fas, dock är vissa aktiviteter något försenade och där diskuteras kontinuerligt åtgärder för att säkra tidsplanen. Målsättningen är intakt vilket innebär en första uppstart av anläggningen i april. Invigning av anläggningen är preliminärt planerad till juni.

 

2017-11-10

Processteamet är nu i avslutningsfasen av detaljprojekteringen. Inköp av processutrustning med lång leveranstid är slutfört. Upphandling av så kallade mängdkomponenter såsom ventiler och olika typer av givare pågår och beräknas vara klart under november. Hos Swedish Modules är samtliga åtta moduler tillverkade och står samlade i en och samma fabrikslokal. Modulernas bärande delarna (ramen) är målade i skyddande färg för det havsnära klimatet i Höganäs. Golv, väggar och tak har monterats. Processutrustning är under tillverkning hos de olika underleverantörerna och utrustning börjar anlända Swedish Modules kommande månadsskifte. Efter montage av processutrustning i modulerna och innan transport till Höganäs funktionstestas (”kalltest”) varje modul för sig. Detta för att minimera arbete på plats i Höganäs samt säkra leveranskvalitén. Fristående utrustning såsom förgasare och olika filter testas så långt möjligt hos respektive leverantör. Transport av moduler till Höganäs sker i februari. Fristående utrustning anländer till Höganäs mestadels i mars. Projektet framskrider men tidplanen är fortsatt utmanade, dock kvarstår målet att uppstart av anläggningen under andra kvartalet 2018.

 

Interiör Swedish Modules produktionshall: Målade moduler med golv, väggar och tak.

 

Testanläggningen i Köping förbereds nu för att producera biokoks i december som skall användas för tester i Höganäs (se föregående uppdatering).

En ”första spadtag” ceremoni kommer att ske 28:e november i Höganäs till vilken media och projektpartners är inbjudna.

 

 

2017-09-07

Inköp av processutrustning med lång leveranstid slutfördes till stor del innan semesterperioden och tillverkning av dessa har nu påbörjats hos underleverantörer. I samband med inköpsarbetet har nya leverantörer med ny teknik tillkommit. Detta har inneburit klara tekniska framsteg jämfört med testanläggningen i Köping men också en kostnadsökning. Tillverkning av modulerna har påbörjats av Swedish Modules (Emtunga, Västergötland). Processutrustning kommer att skickas till Swedish Modules där utrustningen monteras in i de olika modulerna tillsammans med rör, el och automation, detta kommer att ske under resterade del av 2017. Parallellt med detta jobbar vårt processteam med detaljprojektering vilket bland annat innebär framtagande av funktionsbeskrivningar för anläggningen. Utbildning av processoperatörer kommer att påbörjas tidigt 2018 i Köping.  Produktion av biokoks, baserat på ett antal olika biomassor, kommer att ske under senare delen av hösten vid testanläggningen i Köping. Den producerade biokoksen kommer sedan överlämnas till Höganäs AB för vidare undersökning om vilka typer av biobränslen som ger den biokoks som bäst passar för deras produktion.

Den satta tidplanen för projektet är utmanande men projektet är i stort sett i fas med tidsplanen vilket innebär att uppstart av anläggningen planeras ske under april 2018. Efterföljande tester inom projekt Probiostål utförs under resterande del av 2018 innan anläggningen 2019 övergår till kommersiell drift.

 

 

Interiör Swedish Modules produktionshall vid tillverkning av de första WoodRoll modulerna till Höganäsanläggningen.

 

 

2017-07-04

Processteamet vid Cortus Energy jobbar tillsammans med konsulter med Detailed Engineering. I huvudsak löper arbetet enligt plan. Detta steg i Detailed Engineering avser att specificera och fastställa konstruktion av anläggning. Resultatet blir ett tillverkningsunderlag för projektets leverantörer. Detailed Engineering baseras på den tidigare utförda Basic Engineering i vilken även aktuella biobränslen testades vid testanläggningen i Köping.

Vid testanläggningen i Köping har arbete påbörjats för att kunna framställa biokoks. Dessa produkter skall användas i tester hos Höganäs AB vid framställningen av järnpulver. Produktionen av biokoks planeras för Köping under hösten.

Beställningar av utrustning med lång leveranstid pågår. Inköpsarbetet för dessa delar är prioriterat och ska slutföras inom de kommande två veckorna.

Under juni genomfördes samordningsmöten med Höganäs AB på plats i Höganäs. Inledande markberedning (avverkning) och geologisk teknisk undersökning har utförts av projektplatsen hos Höganäs AB.

 

Platsen vid Höganäs AB där den modulära 6 MW WoodRoll skall byggas