Home

Cortus Energy
Isafjordsgatan 30C
164 40 Kista
Sweden
Office: +46 (0)8 588 866 30

 
 
 
 

6 MW WoodRoll i Höganäs – Projekt Probiostål

Grön energigas för att minimera utsläpp av koldioxid vid ståltillverkning


Bakgrund

Projektet i Höganäs har sitt ursprung i projekt Probiostål vilket har bedrivits sedan 2013. Projekt Probiostål är ett samarbete inom stålbranschen vars mål är att identifiera och verifiera tekniska lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av framförallt koldioxid. Tester och prover med WoodRoll har utförts vid testanläggning i Köping med gott resultat. Sista steget i projekt Probiostål är att uppföra WoodRoll i industriell skala vid Höganäs AB där förnybar energigas och biokoks skall ersätta naturgas och metallurgiskt koks vid framställningen av järnpulver. Efter uppstart av den färdiga anläggningen kommer en rad tester att utföras inom ramen för projekt Probiostål. När tester är avslutade övergår anläggningen till kommersiell drift.

WoodRoll-anläggningen uppförs, drivs och ägs av Cortus Energy. De förnybara energiprodukter som framställs säljs till Höganäs AB för vilket ett 20-årigt leveransavtal har tecknats.

Projektets finansiering har säkerställts genom en kombination av bidrag, banklån och eget kapital. Bidrag i form av utvecklingsbidrag från Energimyndigheten till Projekt Probiostål samt ett investeringsbidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket). Industriella partners inom projekt Probiostål är: ABB, Calderys, Höganäs AB, Södra Skogsägarna, Sveaskog, SSAB och Outokumpu där de två sistnämnda bidrar med materialleveranser. Hos Swedbank och ALMI har långsiktiga lån säkrats. Eget kapital till projektet tillförs genom en företrädesemission.

Anläggningen kommer att ha en effekt (termisk gaseffekt) på 6 MW. Denna storlek på anläggning kommer att vara standard för Cortus Energys vidare expansion. Anläggningen baseras på ett modulkoncept. Den fysiska modulstorleken är baserad på maximal storlek för transporter på landsväg. Den färdiga WoodRoll-anläggningen bygger på en kombination av liggande moduler och fristående utrustning. Processutrustning köps in från leverantörer och monteras in i moduler hos en tredje part (Swedish Modules) vilken har lång erfarenhet av att bygga modulariserade anläggningslösningar. Modulerna funktionstestas innan de transporteras till Höganäs där moduler monteras samman med fristående utrustning till en komplett anläggning.

 

Milestones
2017

  • Januari – Start av Detailed Engineering
  • April – Avtal för 20 års energigaslevaranser, krediter och beslut om företrädesemission
  • Juni – Emission genomförd upphandling av maskiner och entreprenader
  • November – Utrustning påbörjas monteras in i moduler
  • December – Markarbeten i Höganäs startas

2018

  • Februari – Platsmontage i Höganäs
  • April – Tester inom projekt Probiostål påbörjas
  • December – Projekt Probiostål avslutas

2019

  • Anläggningen övergår till kommersiell drift

 

Uppdateringar

2018-01-12

Den 28:e november genomfördes som planerat en förstaspadtagsceremoni vid platsen för anläggningen hos Höganäs AB. Utöver personal från Höganäs, Cortus Energy och en del leverantörer så var även press på plats för att rapportera. All förprojektering är nu avslutad och belastningen från Höganäsprojektet på processteamet hos Cortus Energy är nu lägre i väntan på uppstart. Montering av processutrustning i modulerna har påbörjats. Företaget som utför detta montage skiftades i december till samma företag som även tillverkar förgasaren. Parallellt med montage av processutrustning i moduler har markarbeten i Höganäs påbörjats för att förbereda platsen för montage av moduler och fristående utrustning till en komplett anläggning.

 

Första spadtaget, Cortus Energy VD Rolf Ljunggren flankerad av Höganäs VD Fredrik Emilson (vänster) och Hållbarhetsdirektör Nicklas Lång Pyrolysreaktorn lyfts in i dess processmodul Påbörjade markarbeten i Höganäs. Fundament förbereds för gjutning

 

Produktion av biokoks med fyra olika biomassor vid testanläggning i Köping påbörjades i december och avslutas i januari. Biokoksen kommer användas av Höganäs för tester i deras produktionsprocess av järnpulver för att utvärdera möjligheten att ersätta metallurgisk (fossil) koks samt utröna vilken biomassa som lämpar sig bäst för denna typ av applikation.

Montage i Höganäs påbörjas i mars men kommer till största delen ske i april. Projektets tidsplan är snäv och utmanande men i stort ligger projektet i fas, dock är vissa aktiviteter något försenade och där diskuteras kontinuerligt åtgärder för att säkra tidsplanen. Målsättningen är intakt vilket innebär en första uppstart av anläggningen i april. Invigning av anläggningen är preliminärt planerad till juni.

 

Projektstatus kommer att uppdateras löpande på Cortus Energys hemsida (www.cortusenergy.com).
Nästa uppdatering är planerad till månadsskiftet mars/april.

 

2017-11-10

Processteamet är nu i avslutningsfasen av detaljprojekteringen. Inköp av processutrustning med lång leveranstid är slutfört. Upphandling av så kallade mängdkomponenter såsom ventiler och olika typer av givare pågår och beräknas vara klart under november. Hos Swedish Modules är samtliga åtta moduler tillverkade och står samlade i en och samma fabrikslokal. Modulernas bärande delarna (ramen) är målade i skyddande färg för det havsnära klimatet i Höganäs. Golv, väggar och tak har monterats. Processutrustning är under tillverkning hos de olika underleverantörerna och utrustning börjar anlända Swedish Modules kommande månadsskifte. Efter montage av processutrustning i modulerna och innan transport till Höganäs funktionstestas (”kalltest”) varje modul för sig. Detta för att minimera arbete på plats i Höganäs samt säkra leveranskvalitén. Fristående utrustning såsom förgasare och olika filter testas så långt möjligt hos respektive leverantör. Transport av moduler till Höganäs sker i februari. Fristående utrustning anländer till Höganäs mestadels i mars. Projektet framskrider men tidplanen är fortsatt utmanade, dock kvarstår målet att uppstart av anläggningen under andra kvartalet 2018.

 

Interiör Swedish Modules produktionshall: Målade moduler med golv, väggar och tak.

 

Testanläggningen i Köping förbereds nu för att producera biokoks i december som skall användas för tester i Höganäs (se föregående uppdatering).

En ”första spadtag” ceremoni kommer att ske 28:e november i Höganäs till vilken media och projektpartners är inbjudna.

 

 

2017-09-07

Inköp av processutrustning med lång leveranstid slutfördes till stor del innan semesterperioden och tillverkning av dessa har nu påbörjats hos underleverantörer. I samband med inköpsarbetet har nya leverantörer med ny teknik tillkommit. Detta har inneburit klara tekniska framsteg jämfört med testanläggningen i Köping men också en kostnadsökning. Tillverkning av modulerna har påbörjats av Swedish Modules (Emtunga, Västergötland). Processutrustning kommer att skickas till Swedish Modules där utrustningen monteras in i de olika modulerna tillsammans med rör, el och automation, detta kommer att ske under resterade del av 2017. Parallellt med detta jobbar vårt processteam med detaljprojektering vilket bland annat innebär framtagande av funktionsbeskrivningar för anläggningen. Utbildning av processoperatörer kommer att påbörjas tidigt 2018 i Köping.  Produktion av biokoks, baserat på ett antal olika biomassor, kommer att ske under senare delen av hösten vid testanläggningen i Köping. Den producerade biokoksen kommer sedan överlämnas till Höganäs AB för vidare undersökning om vilka typer av biobränslen som ger den biokoks som bäst passar för deras produktion.

Den satta tidplanen för projektet är utmanande men projektet är i stort sett i fas med tidsplanen vilket innebär att uppstart av anläggningen planeras ske under april 2018. Efterföljande tester inom projekt Probiostål utförs under resterande del av 2018 innan anläggningen 2019 övergår till kommersiell drift.

 

 

Interiör Swedish Modules produktionshall vid tillverkning av de första WoodRoll modulerna till Höganäsanläggningen.

 

 

2017-07-04

Processteamet vid Cortus Energy jobbar tillsammans med konsulter med Detailed Engineering. I huvudsak löper arbetet enligt plan. Detta steg i Detailed Engineering avser att specificera och fastställa konstruktion av anläggning. Resultatet blir ett tillverkningsunderlag för projektets leverantörer. Detailed Engineering baseras på den tidigare utförda Basic Engineering i vilken även aktuella biobränslen testades vid testanläggningen i Köping.

Vid testanläggningen i Köping har arbete påbörjats för att kunna framställa biokoks. Dessa produkter skall användas i tester hos Höganäs AB vid framställningen av järnpulver. Produktionen av biokoks planeras för Köping under hösten.

Beställningar av utrustning med lång leveranstid pågår. Inköpsarbetet för dessa delar är prioriterat och ska slutföras inom de kommande två veckorna.

Under juni genomfördes samordningsmöten med Höganäs AB på plats i Höganäs. Inledande markberedning (avverkning) och geologisk teknisk undersökning har utförts av projektplatsen hos Höganäs AB.

 

Platsen vid Höganäs AB där den modulära 6 MW WoodRoll skall byggas