Home

Cortus Energy
Isafjordsgatan 30C
164 40 Kista
Sweden
Office: +46 (0)8 588 866 30

 
 
 
 

6 MW WoodRoll i Höganäs

Grön energigas för att minimera utsläpp av koldioxid vid ståltillverkning


Bakgrund

Projektet i Höganäs har sitt ursprung i projekt Probiostål vilket har bedrivits sedan 2013. Projekt Probiostål är ett samarbete inom stålbranschen vars mål är att identifiera och verifiera tekniska lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av framförallt koldioxid. Tester och prover med WoodRoll har utförts vid testanläggning i Köping med gott resultat. Sista steget i projekt Probiostål är att uppföra WoodRoll i industriell skala vid Höganäs AB där förnybar energigas och biokoks skall ersätta naturgas och metallurgiskt koks vid framställningen av järnpulver. Efter uppstart av den färdiga anläggningen kommer en rad tester att utföras inom ramen för projekt Probiostål. När tester är avslutade övergår anläggningen till kommersiell drift.

WoodRoll anläggningen uppförs, drivs och ägs av Cortus Energy. De förnybara energiprodukter som framställs säljs till Höganäs AB för vilket ett 20-årigt leveransavtal har tecknats.

Projektets finansiering har säkerställts genom en kombination av bidrag, banklån och eget kapital. Bidrag i form av utvecklingsbidrag från Energimyndigheten till Projekt Probiostål samt ett investeringsbidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket). Industriella partners inom projekt Probiostål är: ABB, Calderys, Höganäs AB, Södra Skogsägarna, Sveaskog, SSAB och Outokumpu där de två sistnämnda bidrar med materialeveranser. Hos Swedbank och ALMI har långsiktiga lån säkrats. Eget kapital till projektet tillförs genom en förträdesemission.

Anläggningen kommer att ha en effekt (termisk gaseffekt) på 6 MW. Denna storlek på anläggning  kommer att vara standard för Cortus Energys vidare expansion. Anläggningen baseras på ett modulkoncept. Den fysiska modulstorleken är baserad på maximal storlek för transporter på landsväg. Den färdiga WoodRoll anläggningen bygger på en kombination liggande moduler och fristående utrustning. Processutrustning köps in från leverantörer och monteras in i moduler hos en tredje part (Swedish Modules) vilken har lång erfarenhet av att bygga modulariserade anläggningslösningar. Modulerna funktionstestas innan de transporteras till Högnäs där moduler monteras samman med fristående utrustning till en komplett anläggning.

 

Milestones
2017

  • Januari – Start av Detailed Engineering
  • April – Avtal för 20 års energigaslevaranser, krediter och beslut om företrädesemission
  • Juni – Emission genomförd upphandling av maskiner och entreprenader
  • Oktober – Utrustning påbörjas monteras in i moduler
  • Oktober – Markarbeten i Höganäs startas

2018

  • Januari – Platsmontage i Höganäs
  • April – Tester inom projekt Probiostål påbörjas
  • December – Projekt Probiostål avslutas

2019

  • Anläggningen övergår till kommersiell drift

 

Uppdateringar

2017-09-07

Inköp av processutrustning med lång leveranstid slutfördes till stor del innan semesterperioden och tillverkning av dessa har nu påbörjats hos underleverantörer. I samband med inköpsarbetet har nya leverantörer med ny teknik tillkommit. Detta har inneburit klara tekniska framsteg jämfört med testanläggningen i Köping men också en kostnadsökning. Tillverkning av modulerna har påbörjats av Swedish Modules (Emtunga, Västergötland). Processutrustning kommer att skickas till Swedish Modules där utrustningen monteras in i de olika modulerna tillsammans med rör, el och automation, detta kommer att ske under resterade del av 2017. Parallellt med detta jobbar vårt processteam med detaljprojektering vilket bland annat innebär framtagande av funktionsbeskrivningar för anläggningen. Utbildning av processoperatörer kommer att påbörjas tidigt 2018 i Köping.  Produktion av biokoks, baserat på ett antal olika biomassor, kommer att ske under senare delen av hösten vid testanläggningen i Köping. Den producerade biokoksen kommer sedan överlämnas till Höganäs AB för vidare undersökning om vilka typer av biobränslen som ger den biokoks som bäst passar för deras produktion.

Den satta tidplanen för projektet är utmanande men projektet är i stort sett i fas med tidsplanen vilket innebär att uppstart av anläggningen planeras ske under april 2018. Efterföljande tester inom projekt Probiostål utförs under resterande del av 2018 innan anläggningen 2019 övergår till kommersiell drift.

 

 

Interiör Swedish Modules produktionshall vid tillverkning av de första WoodRoll modulerna till Höganäsanläggningen.

 

Projektstatus kommer att uppdateras löpande på Cortus Energys hemsida (www.cortusenergy.com).
Nästa uppdatering är planerad till mitten av november.

 

 

 

2017-07-04

Processteamet vid Cortus Energy jobbar tillsammans med konsulter med Detailed Engineering. I huvudsak löper arbetet enligt plan. Detta steg i Detailed Engineering avser att specificera och fastställa konstruktion av anläggning. Resultatet blir ett tillverkningsunderlag för projektets leverantörer. Detailed Engineering baseras på den tidigare utförda Basic Engineering i vilken även aktuella biobränslen testades vid testanläggningen i Köping.

Vid testanläggningen i Köping har arbete påbörjats för att kunna framställa biokoks. Dessa produkter skall användas i tester hos Höganäs AB vid framställningen av järnpulver. Produktionen av biokoks planeras för Köping under hösten.

Beställningar av utrustning med lång leveranstid pågår. Inköpsarbetet för dessa delar är prioriterat och ska slutföras inom de kommande två veckorna.

Under juni genomfördes samordningsmöten med Höganäs AB på plats i Höganäs. Inledande markberedning (avverkning) och geologisk teknisk undersökning har utförts av projektplatsen hos Höganäs AB.

 

Platsen vid Höganäs AB där den modulära 6 MW WoodRoll skall byggas